Tư vấn, thiết kế nội thất - Trụ sở Bộ nội vụ

Tư vấn, thiết kế nội thất - Trụ sở Bộ nội vụ
Tư vấn, thiết kế nội thất - Trụ sở Bộ nội vụ

Thông tin dự án

Bộ Nội vụ Việt Nam là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực:
 Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; 
Tổ chức chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính; 
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Tổ chức hội và tổ chức phi Chính phủ;
 Văn thư, lưu trữ nhà nước và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý của 
Bộ theo quy định của pháp luật.
 Nội thất An Phước rất vinh dự đã được tham gia vào công trình này